such a fun family on today's coronado bike tour - San Diego Scenic Cycle Tours