Coronado Paradise!

Some good advice from ‘The Sandman’ on our Coronado Bike Tour today.